Algemene Voorwaarden iMediate B.V.

18 september 2018

Deze website is eigendom van iMediate BV te Hilversum. Bij het bezoek en gebruik van alle producten en diensten van deze website zijn de volgende Algemene voorwaarden van kracht.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen iMediate BV en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door iMediate BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Voor zover op de relatie tussen opdrachtgever en uitgever tevens ROTA voorwaarden van toepassing zijn en sprake is van strijdigheid tussen eerstgenoemde voorwaarden en die van iMediate BV, prevaleren de voorwaarden van iMediate BV.

2. Aanbod en aanvaarding/opgaven en aanduidingen

2.1 Een aanbieding of (prijsopgave) van iMediate BV bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand zodra iMediate BV een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien iMediate BV op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever iMediate BV daarvoor te betalen conform de dan bij iMediate BV geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een – in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid – aanbod van iMediate BV aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig iMediate BV’s aanbod.
2.3 Alle opgaven door iMediate BV zijn met zorg gedaan maar iMediate BV kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Slechts bij ernstige afwijkingen van de opgaven van iMediate BV of van de tekeningen of modellen, kan ontbinding plaatsvinden.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen van iMediate BV zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van IMediate BV van invloed is, waaronder kostprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan iMediate BV doorberekenen aan opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de order door iMediate BV geschiedt en mits opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. Betaling

4.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen 30 dagen na factuurdatum aan iMediate BV plaats te vinden. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening tenzij dit hem bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is toegestaan.
4.2 Bij gerede twijfel over de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is iMediate BV gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de vergoeding voor diensten plaatsvindt of dat hij genoegzame zekerheid stelt.
4.3 Na verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij iMediate BV alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. Indien door iMediate BV, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

5. Leveringstermijn

5.1 De door iMediate BV opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor iMediate BV geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan iMediate BV verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door iMediate BV zo veel mogelijk in acht worden genomen.
5.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door IMediate BV. Indien opdrachtgever gegevens dient aan te leveren, gaan de termijnen lopen vanaf de dag van ontvangst door iMediate BV, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging. 5.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingtermijn, gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

6. Overmacht

6.1 Indien iMediate BV door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.2 Onder overmacht van iMediate BV wordt verstaan elke van de wil van iMediate BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van iMediate BV kan worden verlangd.

7. Intellectuele eigendom

7.1 opdrachtgever vrijwaart iMediate BV ter zake van alle inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden voor zover deze inbreuk verband houdt met of voortvloeit uit de opdracht van opdrachtgever.

8. Reclames

8.1 Reclames inzake gebreken aan het geleverde dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken redelijkerwijs geconstateerd konden worden, schriftelijk aan iMediate BV te worden meegedeeld. Opdrachtgever heeft geen recht op reclame als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens iMediate BV niet is nagekomen.
8.2 Indien tijdig, juist en gegrond is gereclameerd, heeft iMediate BV de keus het gebrek te herstellen dan wel het overeengekomene alsnog (nieuw) te leveren hetzij een korting op de prijs te geven. Door voldoening aan een van deze prestaties binnen redelijke termijn is IMediate BV gekweten van haar verplichtingen en is zij geen schadevergoeding verschuldigd.
8.3 Indien het gebrek is te wijten aan fouten van derden, is iMediate BV nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop IMediate BV ten opzichte van die derden aanspraak kan maken.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 iMediate BV is nimmer aansprakelijk voor enige (in)directe schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade.
9.2 De aansprakelijkheid van iMediate BV jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is aansprakelijkheid van iMediate BV beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
9.3 De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het hoogst leidinggevend personeel van iMediate BV. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van het hoogst leidinggevend personeel van iMediate BV, zal opdrachtgever iMediate BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade.

10. Ontbinding

10.1 iMediate BV is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden – naast de gevallen genoemd in de wet- indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, zijn onderneming staakt.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hilversum òfwel de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.
11. Reactiemogelijkheid
iMediate BV biedt via ChannelConnect.nl de mogelijkheid te reageren op artikelen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor een reactie te verwijderen wanneer deze in strijd is met de algemene voorwaarden.
Niet toegestaan zijn:

  • Reacties waarin fatsoensnormen worden overschreden.
  • Reacties die niet ter zake doen of uitsluitend loze kreten bevatten. Zorg dat uw reactie iets bijdraagt aan het artikel.
  • Reacties die onder een schuilnaam of uit naam van een niet valide e-mailadres worden geplaatst. iMediate BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor reacties van derden op een van onze sites.
  • Reacties die uitsluitend bedoeld zijn om websites, producten of diensten van derden onder de aandacht te brengen, of die op een andere manier reclame bevatten.
  • iMediate BV behoudt zich het recht voor om te beslissen over toelaatbaarheid en/of het verwijderen van reacties.

Contactgegevens

iMediate B.V.
Arendstraat 53
1223 RE Hilversum
info@imediate.nl
035 6465800

Download Algemene Voorwaarden iMediate PDF